ข้อตกลงและเงื่อนไขในการให้บริการ MONOMAX

เพื่อปกป้องสิทธิของสมาชิก โปรดอ่านเงื่อนไขการให้บริการทั้งหมดและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมดต่อไปนี้

คำจำกัดความ

บริการของโมโนแมกซ์ ( MONOMAX ) หมายถึง การให้บริการสำหรับสมาชิกที่สามารถรับชมเนื้อหาภาพยนตร์ภาพยนตร์ซีรีส์ รายการโทรทัศน์ แบบถูกต้องตามกฎหมาย ผ่านระบบสตรีมหรือดาวน์โหลดผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ตไปยังอุปกรณ์รับชม เช่น โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ ทีวี และอุปกรณ์อื่นๆที่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ และหมายความรวมถึงบริการเสริม หรือบริการเพิ่มเติมอื่นใดที่สมาชิกตกลงยินยอมรับบริการจากผู้ให้บริการ

สมาชิก หมายถึง ผู้ที่ทำการตกลงสมัครใช้บริการของผู้ให้บริการ

ชื่อบริการ หมายถึง โมโนแมกซ์ หรือ MONOMAX

1. ขอบเขตของข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ

ข้อตกลงต่อไปนี้ (“ข้อตกลงการใช้งาน”) จะเป็นข้อตกลงการใช้ระหว่างสมาชิกกับเว็บไซต์ www.monomax.me และ แอปพลิเคชัน MONOMAX ซึ่งรวมถึงเนื้อหา การใช้เงิน และการให้บริการทั้งหมดบนเว็บไซต์ www.monomax.me และ แอปพลิเคชัน MONOMAX บนระบบปฏิบัติการ Android , iOS , HarmonyOS และหรือบนระบบปฏิบัติการอื่นๆ ที่ MONOMAX ให้บริการ โดยที่สมาชิกต้องปฏิบัติตาม โดยการเข้าถึงหรือเข้าใช้บริการเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน MONOMAX หรือ www.monomax.me ("เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน”) ภายใต้การควบคุมดูแลของ MONOMAX โดย บริษัท โมโน สตรีมมิ่ง จำกัด ("MONOMAX”) ซึ่งหมายถึง สมาชิกได้ตกลงยอมรับข้อตกลง ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันว่ามีผลผูกพันตามกฎหมาย ("เงื่อนไข”) และสมาชิกตกลงยอมรับ และปฏิบัติตาม นโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันและยอมรับที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบอื่นๆ บนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน เช่น วิธีการใช้ วิธีปฏิบัติและขั้นตอนหรือเงื่อนไขสำหรับการเข้าถึงหรือการใช้บริการของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน MONOMAX ครอบคลุมไปถึงสมาชิกที่สามารถรับชมเนื้อหาภาพยนตร์และซีรีส์ออนไลน์แบบถูกลิขสิทธิ์ ผ่านอินเตอร์เน็ตสตรีมหรือดาวน์โหลดไปยังอุปกรณ์รับชม เช่น โทรศัพท์มือถือ ทีวี และอุปกรณ์อื่นๆตามที่ MONOMAX กำหนด และหมายความรวมถึงบริการเสริม หรือบริการเพิ่มเติมอื่นใดที่สมาชิกตกลงยินยอมรับบริการจาก MONOMAX ในการเข้าใช้ หรือรับบริการ บนแพลตฟอร์มในการเป็นสื่อกลางระหว่างสมาชิกในฐานะผู้สนใจ และรวมถึงสมาชิกหรือผู้ที่มีความประสงค์ในการรับชมเนื้อหาภาพยนตร์ ภาพยนตร์ซีรีส์ และรายการโทรทัศน์ ผ่านบริการ MONOMAX โดยสามารถรับชมเนื้อหาภาพยนตร์ซีรีส์ และรายการโทรทัศน์ต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชัน หรือแพลตฟอร์มต่างๆ ของ MONOMAX ตามเงื่อนไขที่ MONOMAX กำหนด

2. การเป็นสมาชิก

สมาชิกจะต้องตกลงและปฏิบัติตามเงื่อนไข ซึ่งปรากฏอยู่บนเงื่อนไขการเป็นสมาชิก และเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ หรือในฉบับแก้ไขเพิ่มเติมอันอาจจะมีขึ้นในภายหน้า และการที่สมาชิกได้ตกลงในการใช้บริการของ MONOMAX ถือว่าสมาชิกได้ยินยอมและเห็นด้วยกับข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้แล้ว

 1. เงื่อนไขการเป็นสมาชิก และเงื่อนไขการให้บริการแอปพลิเคชันฉบับนี้เป็นไปตามตามเงื่อนไขการเป็นสมาชิก หากสมาชิกตอบคำถาม ถือว่าสมาชิกได้ยอมรับเงื่อนไขการให้บริการ และถือว่าเงื่อนไขการเป็นสมาชิก และเงื่อนไขการให้บริการแอปพลิเคชันนี้มีผลบังคับใช้
 2. MONOMAX สามารถเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขการเป็นสมาชิก และเงื่อนไขการให้บริการได้ตามความเหมาะสม และเงื่อนไขการให้บริการที่มีการเปลี่ยนแปลงจะถูกประกาศให้ทราบบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน MONOMAX
 3. สมาชิกมีหน้าที่ต้องเข้าไปเยี่ยมชมแอปพลิเคชันเป็นระยะ และตรวจสอบเนื้อหาข้อตกลงที่มีการเปลี่ยนแปลง และได้ประกาศไว้แล้ว หากสมาชิกได้มีการเข้าใช้บริการหลังจากมีการประกาศเปลี่ยนแปลงไปแล้ว ถือว่าสมาชิกได้ยอมรับและเห็นด้วยในการเปลี่ยนแปลงในเนื้อหาดังกล่าวนั้น และทาง MONOMAX จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ของสมาชิก อันเกิดจากการไม่ทราบเนื้อหาประกาศของข้อตกลงนั้นๆ
 4. สมาชิกจะต้องต้องมีอายุ 18 ปี หรือบรรลุนิติภาวะเพื่อสมัครเข้าใช้บริการและเข้ารับชมเนื้อหาของ MONOMAX สมาชิกที่อายุยังไม่ถึง 15 ปีบริบูรณ์ในวันที่ใช้บริการจะต้องมีผู้ปกครอง (ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้ปกครอง) ของสมาชิก ในการดูแล ยินยอม หรือให้คำแนะนำ เพื่อทำความเข้าใจในข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการ ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการใช้บริการให้ถือว่า วันที่สมาชิกได้ทำการยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการของ MONOMAX แล้วนั้น ให้ถือเป็นการยอมรับและอนุญาตในข้อตกลงเงื่อนไขการให้บริการของผู้ปกครองแล้วโดยปริยาย
 5. สมาชิก จะต้องขอลงทะเบียนเป็นสมาชิก โดยกรอกข้อมูลชื่อ-นามสกุล และข้อมูลส่วนบุคคล ตามความเป็นจริง ของสมาชิก และดำเนินตามขั้นตอนการขอเป็นสมาชิกด้วยข้อมูลที่เป็นความจริง
 6. บริการ MONOMAX มีไว้เพื่อการใช้งานส่วนบุคคลไม่อนุญาตให้นำไปใช้งานในเชิงพาณิชย์ หรือเพื่อการแสดงสาธารณะใดๆ ทั้งสิ้น
 7. สมาชิกต้องรับผิดชอบบัญชีการเป็นสมาชิกของ MONOMAX แต่เพียงผู้เดียว การเข้าใช้บริการหรือการกระทำใดผ่านบัญชีสมาชิก MONOMAX โดยบุคคลอื่น จะถือเป็นว่าเป็นการใช้บริการของผู้ที่เป็นเจ้าของบัญชี
 8. สมาชิกจะต้องไม่และไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นใด เก็บ ผลิตซ้ำ ทำซ้ำ แจกจ่าย แก้ไข เผยแพร่ สร้างงานลอกเลียนแบบ เสนอขาย โฆษณา ถอดรหัส ใส่รหัส หรือทำการอื่นใดเพื่อเป็นการรบกวน เนื้อหา, ข้อมูล และซอฟต์แวร์ที่อยู่ภายใต้บริการของ MONOMAX
 9. สมาชิกสามารถใช้บริการ MONOMAX ภายในประเทศเท่านั้น และไม่อนุญาตให้ใช้ในเชิงพาณิชย์หรือมีผลกระทบต่อสมาชิกรายอื่น

3. รายละเอียดการบริการ

การสมัครสมาชิกเพื่อใช้บริการ MONOMAX

สมาชิกสามารถเลือกสมัครสมาชิกโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อเข้าใช้บริการ MONOMAX ได้โดยสมัครผ่านเบอร์โทรศัพท์มือถือ, อีเมล์, รหัสผู้ใช้งานหรือเชื่อมข้อมูลกับบัญชี Facebook ส่วนตัวของสมาชิก ซึ่งสมาชิกรับทราบข้อตกลงว่า การเชื่อมต่อบัญชีสมัคร MONOMAX กับ Facebook นั้น จะต้องยอมรับข้อตกลงและเป็นการอนุญาตให้ผู้ให้บริการ และบุคคลอื่น สามารถเก็บข้อมูลของสมาชิกได้ เช่น ชื่อ, อีเมล์และข้อมูลอื่นๆ ที่อนุญาต

การทดลองใช้โดยไม่เสียค่าบริการ

การทดลองใช้บริการ MONOMAX แบบไม่เสียค่าบริการ, การยกเว้นการคิดค่าบริการหรือการทดลองใช้ฟรีนั้น ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเสนอเงื่อนไขยกเว้นการชำระค่าบริการให้กับกรณีที่ได้แจ้งไว้เท่านั้น ซึ่งสิทธินี้อาจให้กับผู้ที่สมัครสมาชิกและซื้อแพ็กเกจรับชมผ่านช่องทางที่กำหนด ระบบจะเรียกเก็บค่าบริการสมาชิกสำหรับรอบการเรียกเก็บค่าบริการถัดไปจากวิธีการชำระเงินของสมาชิกเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการทดลองใช้ฟรี ยกเว้นในกรณีที่ยกเลิกการเป็นสมาชิกก่อนช่วงสิ้นสุดการทดลองใช้ฟรี ทั้งนี้ผู้ให้บริการสามารถยกเลิกสิทธิ์แบบไม่คิดค่าบริการกับผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามเงื่อนไขได้ โดยการตรวจสอบสิทธิ์แบบไม่คิดค่าบริการอาจมีการตรวจสอบที่บัญชีสมัครใช้งาน, ID ของอุปกรณ์เข้าใช้งาน และช่องทางการชำระเงินที่ได้เคยสมัครหรือเคยใช้งานไว้

การซื้อแพ็กเกจรับชม

สมาชิกสามารถรับชมภาพยนตร์ ภาพยนตร์ซีรีส์ หรือรายการโทรทัศน์ จากบริการ MONOMAX แบบไม่จำกัดได้ต่อเมื่อทำการซื้อแพ็กเกจรับชมเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้ว

แพ็กเกจรับบริการชมภาพยนตร์ ตามช่องทางการชำระเงิน

 1. แพ็กเกจรายเดือน (30 วัน) และแพ็กเกจรายปี (365 วัน) แบบต่ออายุแพ็กเกจอัตโนมัติตามรอบผ่านช่องทางชำระเงินบัตรเครดิตรวมถึงการซื้อแพ็กเกจรับชมผ่านช่องทางตัวกลางชำระเงิน (เช่น บัตรเครดิต) บนเว็บไซต์ www.monomax.me นั้น สมาชิกยินยอมให้มีการตัดยอดเงินโดยอัตโนมัติตามรอบเพื่อเป็นการชำระค่าบริการเมื่อถึงกำหนด โดยสามารถยกเลิกได้ตลอดเวลา โดยที่แพ็กเกจรับชมอาจเริ่มต้นด้วยการส่งเสริมการขาย เช่น ทดลองใช้งานฟรีสำหรับผู้สมัครสมาชิกครั้งแรก ,ซื้อแพ็กเกจราคาพิเศษในช่วงเวลาที่กำหนด ซึ่งจะมีการระบุระยะเวลาส่งเสริมการขายไว้ในขั้นตอนการซื้อแพ็กเกจหรือสมัครสมาชิกเพื่อใช้บริการ
 2. แพ็กเกจรายเดือน (30 วัน) ผ่านการชำระเงินช่องทางเบอร์โทรศัพท์มือถือ สมาชิกยินยอมให้มีการตัดยอดเงินโดยอัตโนมัติตามรอบเพื่อเป็นการชำระค่าบริการเมื่อถึงกำหนด โดยสามารถยกเลิกได้ตลอดเวลา
 3. แพ็กเกจรหัสเติมวันใช้งานหรือรหัสโปรโมชัน ผ่านการซื้อจากช่องทางออนไลน์หรือได้รับรหัสเติมวันใช้งานจากคู่ค้าตัวแทนอื่นๆ สมาชิกต้องทำการซื้อหรือรับรหัสมากรอกเพื่อเริ่มใช้งานบนเว็บไซต์ MONOMAX ซึ่งสามารถรับบริการตามจำนวนระยะเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดของแต่ละรหัส
 4. แพ็กเกจรายเดือน (30 วัน) และแพ็กเกจรายปี (365 วัน) แบบต่ออายุแพ็กเกจอัตโนมัติตามรอบผ่านแอปพลิเคชันการชำระเงินจะถูกเรียกเก็บผ่านบัญชี ID จากผู้ให้บริการระบบปฏิบัติการบนอุปกรณ์มือถือของสมาชิก โดยเมื่อทำการกดตกลงซื้อแพ็กเกจ สมาชิกสามารถรับชมได้ตามระยะเวลาที่กำหนด เมื่อครบกำหนดระบบจะทำการต่ออายุหักค่าบริการอัตโนมัติภายใน 24 ชั่วโมง
  • หากไม่ต้องการต่ออายุสมาชิกอัตโนมัติแล้วนั้น ต้องทำการปิดการต่ออายุอัติโนมัติอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ก่อนหมดระยะเวลาการใช้งาน
  • สามารถจัดการเกี่ยวกับการชำระเงินได้โดยการเปิด/ปิดการต่ออายุอัตโนมัติ ที่การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้หลังจากทำการเลือกซื้อแพ็กเกจแล้ว
  • หากตั้งค่าปิดการต่ออายุอัตโนมัติแล้วนั้น ระบบจะไม่สามารถรับชำระเงินได้ และสมาชิกจะไม่สามารถรับบริการได้นับตั้งแต่รอบการใช้งานที่ไม่ได้รับการชำระเงิน
  • หลังจากที่สมาชิกยกเลิกบริการแล้วนั้น ยังสามารถรับบริการ MONOMAX ได้จนครบจำนวนวันใช้งานของที่มีอยู่
  • การชำระเงินโดยผ่านบัญชี ID ของผู้ให้บริการระบบปฏิบัติการมือถือ ถือว่าสมาชิกได้เข้าใจและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขระบบการเรียกเก็บเงินเรียบร้อยแล้ว ทางผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายที่สมาชิกอาจได้รับจากการกระทำดังกล่าว
 5. แพ็กเกจรับชมแบบรายครั้งไม่ต่ออายุสมาชิกอัตโนมัติหรือแพ็กเกจรับชมแบบต่ออายุสมาชิกอัตโนมัติ แบบใดแบบหนึ่งที่ผ่านช่องทางตัวกลางชำระเงินอื่นๆ ผู้ให้บริการ MONOMAX อาจมีช่องทางตัวกลางชำระเงินอื่นๆ โดยเป็นไปตามที่ผู้ให้บริการ MONOMAX ได้กำหนดช่องทางและราคาไว้ให้ ซึ่งเงื่อนไขการเรียกเก็บค่าบริการและรูปแบบของแพ็กเกจอาจแตกต่างกันไปตามแต่ละช่องทาง โดยสมาชิกสามารถรับชมและชำระเงินค่าบริการ MONOMAX ได้ตามรูปแบบแพ็กเกจที่ได้เลือกไว้

หมายเหตุ

 • เมื่อสมาชิกได้ซื้อแพ็กเกจและรับสิทธิ์ทดลองใช้งานฟรีไปแล้วนั้น จะไม่สามารถใช้ทดลองใช้งานฟรีได้อีก
 • หากการชำระเงินไม่สำเร็จไม่ว่าด้วยเหตุใด ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการเข้าใช้บริการ จนกว่าจะได้รับการชำระค่าบริการเสร็จสมบูรณ์ และอาจจะเปลี่ยนแปลงวันชำระค่าบริการได้ตามที่เห็นสมควร โดยสมาชิกยินยอมให้เรียกเก็บค่าบริการตัดยอดเงินโดยอัตโนมัติตามเงื่อนไขที่กำหนด และยังคงมีความรับผิดชอบต่อจำนวนเงินที่ยังค้างชำระ

การเข้าใช้งาน

จำนวนอุปกรณ์ที่เข้าใช้งานได้พร้อมกันต่อ 1 บัญชีสมาชิก ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแพ็กเกจรับชม ซึ่งสมาชิกต้องศึกษาก่อนทำการซื้อแพ็กเกจ

มาตรฐานการให้บริการ

ผู้ให้บริการจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุด เพื่อให้สมาชิกสามารถใช้บริการได้อยู่เสมอตลอดอายุสัญญา

สมาชิกรับทราบ และยอมรับตั้งแต่สมัครใช้บริการว่า การให้บริการตามสัญญานี้มีข้อจำกัดของการให้บริการที่อาจกระทบต่อคุณภาพของการให้บริการ ซึ่งข้อจำกัดของการให้บริการนั้นรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงพื้นที่ให้บริการ ความเร็วของการให้บริการบรอดแบนด์อินเตอร์เน็ต จำนวนสมาชิกในขณะนั้น สภาพ และระยะทางของสายโทรศัพท์ภายในของสมาชิก ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ ปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตบนโครงข่าย ระยะทาง และคุณภาพเครือข่ายที่ให้บริการ ประสิทธิภาพ ADSL Modem หรือ Router ประสิทธิภาพของอุปกรณ์การให้บริการ (Server) ของผู้ให้บริการอื่น รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ ที่ ผู้ให้บริการไม่สามารถควบคุมได้

สมาชิกยอมรับว่า MONOMAX ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายหรือสูญเสียใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการหยุดชะงักของการให้บริการ หรือจากการใช้บริการไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุประการใดก็ตาม

MONOMAX มีสิทธิแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลง หรือเงื่อนไขการให้บริการ ใดๆ รวมทั้งอัตราค่าบริการรายเดือน และค่าธรรมเนียมอื่นๆ โดยจะแจ้งให้สมาชิกทราบ ล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร

4. เนื้อหาการใช้บริการ

MONOMAX จะไม่รับผิดชอบการเก็บรักษาข้อมูลใดๆ หรือข้อมูลการใช้งานของสมาชิก ที่ใช้บริการอย่างผิดวัตถุประสงค์ หรือผิดเงื่อนไขการให้บริการหรือผิดกฎหมายไทย หรือกฎหมายระหว่างประเทศที่ใช้บังคับ และเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ

 1. MONOMAX จะให้บริการตามเงื่อนไขการให้บริการหรือตามกฎหมายไทย หรือกฎหมายระหว่างประเทศที่ใช้บังคับ และเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ เพื่อให้บริการเว็บไซต์และแอปพลิเคชันที่ MONOMAX ได้ผลิต หรือได้รับสิทธิให้แก่สมาชิก
 2. ในกรณีที่ MONOMAX มีความจำเป็นต้องเพิ่มเนื้อหาการให้บริการแอปพลิเคชันหรือเพื่อความจำเป็นในการบริหารแอปพลิเคชันสมาชิกตกลงยินยอมให้ MONOMAX มีสิทธิเปลี่ยนแปลงได้เป็นครั้งๆไป ทั้งโดยการอัพเดทออนไลน์และออฟไลน์

5. บัญชีและรหัสผ่านเข้าใช้บริการ

MONOMAX จะให้บัญชีและรหัสผ่านแก่สมาชิกตามที่สมาชิกของ MONOMAX ตั้งขึ้น โดยใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ และ/หรือตัวเลขอาราบิคในจำนวนที่กำหนดไว้ เพื่อดำเนินการใช้บริการบัญชี และรหัสผ่านการเข้าใช้บริการของสมาชิก ในฐานะวิธีการเดียวที่ MONOMAX ใช้แยกแยะสมาชิกได้

 1. บัญชีและรหัสผ่านจะได้รับการดูแลจัดการจาก MONOMAX เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก
 2. สมาชิกตกลงรับผิดชอบในการดูแลบัญชีและรหัสผ่านของตัวเอง โดยถือเป็นความลับ โดยต้องไม่เปิดเผยให้บุคคลใดๆ ทราบทั้งสิ้น และรับผิดชอบต่อความเสียหายในการใช้บริการ และการทดสอบ ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ถูกจารกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือสูญหาย เสียหายอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัยหรือไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น สมาชิกซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบดูแลบัญชีจะเป็นคนรับผิดชอบทั้งหมดโดยที่ MONOMAX จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 3. MONOMAX จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบใดๆ กับการใช้งาน มอบ ซื้อขาย เช่า ยืม โอน อนุญาต หรือใช้เป็นหลักประกัน ร่วมกันใช้หรือการถ่ายสิทธิ์ของบัญชีและรหัสผ่านไม่ว่ารูปแบบใดๆ ทั้งสิ้น

6. ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก

 1. การเก็บรวบรวม สมาชิกตกลงยินยอมให้บริษัทสามารถเข้าถึง เก็บรวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกซึ่งได้บันทึก หรือกรอกข้อมูลในระบบ หรือเอกสารอื่นใดที่ออกโดยหน่วยงานราชการ และ/หรือที่บริษัทเก็บรวบรวมจากแหล่งอื่นหรือบุคคลอื่นใดโดยถูกต้องตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล Facebook รายการซื้อสินค้าหรือบริการใดๆ รวมถึงการให้ข้อมูลจากการสอบถามหรือมีปฏิสัมพันธ์ใดๆ กับ MONOMAX เช่น การให้ข้อคิดเห็น คำติชม คำถาม ของสมาชิกด้วย
 2. วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล สมาชิกตกลงและยอมรับให้มีการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี้
  • เพื่อเป็นการปฏิบัติตามสัญญาระหว่างสมาชิกกับบริษัท เพื่อดำเนินการตามคำขอของสมาชิกก่อนเข้าทำสัญญานั้น เพื่อปฏิบัติตามสัญญาระหว่าง MONOMAX กับบุคคลอื่นอันเป็นประโยชน์ของสมาชิก ประมวลผลข้อมูลเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพของสินค้าและบริการ การจัดหรือทำการตลาดเกี่ยวกับสินค้า บริการ และสิทธิประโยชน์ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย การทำวิจัย วิเคราะห์และสำรวจทางการตลาด การจัดทำข้อมูลสถิติ การนำเสนอสินค้าหรือบริการใหม่ให้แก่สมาชิกในภาพรวม
  • ประมวลผลข้อมูลเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพของสินค้าและบริการ การจัดหรือทำการตลาดเกี่ยวกับสินค้า บริการ และสิทธิประโยชน์ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย การทำวิจัย วิเคราะห์และสำรวจทางการตลาด การจัดทำข้อมูลสถิติ การนำเสนอสินค้าหรือบริการใหม่ให้แก่สมาชิกรายบุคคล โดย MONOMAX จะใช้ข้อมูลดังกล่าวให้สอดคล้องวัตถุประสงค์และให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสมาชิก ทั้งนี้ การเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายตามที่บริษัทกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้องบัญญัติให้กระทำการดังกล่าวได้
 3. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล สมาชิกตกลงและยอมรับว่า MONOMAX อาจทำการเปิดเผยหรือส่งข้อมูลส่วนบุคคล ให้แก่บริษัทในกลุ่มของบริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) เช่น บริษัท โมโน ช้อปปิ้ง จำกัด, บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จำกัด, บริษัท โมโน โปรดักชั่น จำกัด, บริษัท โมโน ไซเบ้อร์ จำกัด และบริษัทในกลุ่มที่เกี่ยวข้อง บริษัทที่เกี่ยวข้อง บริษัทในเครือ บริษัทสาขา บริษัทที่เกี่ยวข้องกันและ ผู้ขาย ผู้ให้บริการ ร้านค้า พันธมิตรเชิงกลยุทธ์ ผู้รับจ้างบุคคลที่สามของ MONOMAX ภายในและภายนอกประเทศ เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ตามข้อ 6.2 รวมถึงผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายนอกของบริษัท หน่วยงานราชการตามที่กฎหมายกำหนด
 4. ระยะเวลาในการเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สมาชิกตกลงและยินยอมให้บริษัท ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกได้ตลอดระยะเวลาที่ท่านยังเป็นสมาชิก และให้ทำลายหรือดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไม่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลอีกต่อไปภายในกำหนดเวลา 90 วัน นับแต่วันที่ความเป็นสมาชิกสิ้นสุดลง เว้นแต่ ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น จะไม่สามารถทำลายหรือลบได้อันเนื่องมาจากความจำเป็นของบริษัท ที่ต้องเก็บรักษาตามสัญญาอันเกี่ยวพันกับบุคคลอื่นหรือตามที่กฎหมายกำหนด
 5. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล สมาชิกมีสิทธิขอดูและรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย โดยหากมีข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้มาโดยไม่ได้รับความยินยอมจากสมาชิก สมาชิกสามารถขอให้บริษัทเปิดเผยวิธีการได้มาได้ ในกรณี MONOMAX เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่น เช่น ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์หรือเว็บไซต์ เป็นต้น มีสิทธิขอให้ลบหรือทำลายข้อมูล ระงับ หรือทำให้ข้อมูลไม่สามารถระบุตัวตนได้ ในกรณีที่สมาชิกยกเลิกการการเป็นสมาชิก หรือ MONOMAX ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้ มีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล หรือมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันสมบูรณ์ได้ โดยสามารถติดต่อมายังบริษัท ตามช่องทางการติดต่อด้านล่างนี้

  ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

  บริษัท โมโน สตรีมมิ่ง จำกัด เลขที่ 29/9 หมู่ที่ 4 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 Email Address: support@monomax.me

 6. ผลกระทบจากการไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคล สมาชิกทราบว่าการไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว จะทำให้ไม่สามารถเป็นสมาชิก MONOMAX ได้

7. ความรับผิดชอบและหน้าที่ของสมาชิก

 1. ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ MONOMAX
 2. ห้ามเปิดเผยข้อมูลของ MONOMAX โดยไม่ได้รับความยินยอมจาก MONOMAX
 3. มีหน้าที่และความรับผิดอื่นๆ ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ
 4. การเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวทั้งของตนเอง และผู้อื่นในที่สาธารณะ รวมถึงห้ามสมาชิกเผยแพร่ ไม่ว่าจะเป็น บทความ ถ้อยคำ รูปภาพ หรือ ลักษณะใดๆ อันเป็นการหมิ่นประมาท ไม่เหมาะสม ลามก อนาจาร หยาบคาย หรือน่ารังเกียจ
 5. ไม่กระทำผิดตามข้อกฎหมายใดๆ รวมถึงไม่ละเมิดในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิอื่นๆ ในรูปแบบใดๆ ทั้งสิ้น
 6. ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ หรือกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 7. ไม่นำเข้าหรือส่งออกหรือเผยแพร่ Virus หรือทำการ Hack ใดๆ
 8. ไม่ประพฤติตนซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการทำงาน และการให้บริการแอปพลิเคชันของ MONOMAX
 9. ไม่มีพฤติกรรมฉ้อโกงต่อ MONOMAX
 10. หากสมาชิกพบว่ามีการใช้บริการที่ผิดข้อตกลง และเงื่อนไขการให้บริการนี้หรือผิดกฎหมายใดๆ โดยบัญชีหรือรหัสผ่านซึ่งเป็นของสมาชิก ให้สมาชิกแจ้ง MONOMAX ทราบทันที หากพบว่าการใช้บริการนั้นเกิดจากความประมาทเลินเล่อของสมาชิกเอง MONOMAX จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

8. เงื่อนไขการชำระค่าบริการ

การชำระเงินที่เกิดขึ้นภายในระบบจะอยู่ในรูปแบบของการให้เครดิต (Credit) หรือชำระโดยใช้สกุลเงินอื่น หรือรูปแบบการชำระตามที่ MONOMAX กำหนดไว้ โดยที่สมาชิกสามารถชำระค่าบริการผ่านช่องทางต่างๆ ตามที่ MONOMAX กำหนด

9. คำขอยกเลิก และช่องทางการยกเลิกการให้บริการ

การยกเลิก
สมาชิกสามารถยกเลิกแพ็กเกจรับชมได้ทุกเมื่อ โดยเมื่อยกเลิกแล้วยังสามารถเข้าใช้บริการได้จนถึงวันสิ้นสุดการเรียกเก็บชำระค่าบริการ ทั้งนี้จะไม่มีการคืนเงินค่าบริการ, ส่วนลด, จำนวนวันทดลองใช้และวันเข้าใช้ งาน สำหรับช่วงที่ไม่ได้เข้าใช้บริการหรือไม่ได้รับชมเนื้อหาบน MONOMAX

ช่องทางการยกเลิกแพ็กเกจรับชม
หากได้สมัครชำระค่าบริการผ่านช่องทางใดไว้ ให้ยกเลิกการเก็บค่าบริการผ่านช่องทางนั้น โดย

 • สมัครแพ็กเกจรับชมผ่านช่องทางการตัดชำระผ่านบัตรเครดิตบนเว็บไซต์ สามารถยกเลิกได้ที่ เมนู “ข้อมูลส่วนตัว” บนเว็บไซต์ www.monomax.me
 • สมัครแพ็กเกจรับชมผ่านช่องทางแอปพลิเคชันหรือบัญชี ID จากผู้ให้บริการระบบปฏิบัติการบนอุปกรณ์มือถือ ให้ปิดการต่ออายุอัตโนมัติ ที่การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้งานบนอุปกรณ์ หากปิดการต่ออายุอัตโนมัติแล้วนั้น ระบบจะไม่สามารถรับชำระเงินได้ และสมาชิกจะไม่สามารถรับบริการได้นับตั้งแต่รอบการใช้งานที่ไม่ได้ชำระเงิน และหลังจากที่สมาชิกยกเลิกบริการแล้วนั้น ยังสามารถรับบริการ MONOMAX ได้จนครบจำนวนวันใช้งานของที่มีอยู่

10. ระยะเวลาและการเปลี่ยนแปลงสิทธิการให้บริการ

 1. MONOMAX มีสิทธิ์หยุดให้บริการชั่วคราวเนื่องจาก เหตุจำเป็นหรือเหตุที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในการบริการหรือเหตุฉุกเฉินอื่นๆ เช่น การตรวจสอบ บำรุงรักษาเปลี่ยนหรือการเสียของ คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ต่างๆ และ รวมถึงวันหยุดประจำปีของ MONOMAX ซึ่งจะมีการประกาศให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ให้หมายความรวมถึงเหตุสุดวิสัยอื่นใดตามกฎหมายด้วย
 2. ในกรณีที่จำเป็นสำหรับการบริการ MONOMAX จำเป็นต้องทำการบำรุงรักษาหรือตรวจสอบเช็คอุปกรณ์ network และระบบ MONOMAX จะตรวจเช็คประจำตามเวลาที่ระบุในเว็บไซต์
 3. MONOMAX ขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือระงับ ยกเลิก หรือหยุดการให้บริการชั่วคราวหรือถาวร ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนของการให้บริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ให้บริการ อาจระงับ เลื่อน การอนุญาต การใช้บริการ หากมีกรณีดังต่อไปนี้ด้วย
  1. กรณีที่ผู้ให้บริการไม่สามารถดำเนินการให้บริการได้อย่างเต็มรูปแบบ
  2. กรณีที่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นกับซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวร์ ทั้งของผู้ให้บริการและสมาชิก
  3. กรณีที่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น ในการชำระและการตรวจสอบค่าบริการ
  4. การบำรุงรักษาและการก่อสร้างของบริการที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ และอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
  5. ไม่สามารถที่จะให้บริการเนื่องจากภัยธรรมชาติและปัจจัยเหตุสุดวิสัยอื่นๆ
  6. ในกรณีฉุกเฉินเพื่อป้องกันสมาชิกคนอื่นๆ หรือบุคคลที่สามหรือเพื่อรักษาความปลอดภัยที่สมบูรณ์ของข้อมูล การหยุดให้บริการ ระงับ เลื่อน หรือเปลี่ยนแปลงสิทธิใดๆ MONOMAX ไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อสมาชิกหรือบุคคลอื่นจากการกระทำดังกล่าว

11. การยกเลิกการให้บริการ

MONOMAX มีสิทธิในการยกเลิกการให้บริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากสมาชิกกระทำการ ในกรณีดังต่อไปนี้

 1. ข้อความที่ทำให้บุคคลอื่นเสียหาย เสื่อมเสียชื่อเสียงหรือเสียเกียรติยศ
 2. ใช้คำหยาบคาย หรือด่าทอกัน หรือมีการพาดพิงถึงบุพพการี
 3. ก่อกวน และก่อให้เกิดความเสียหายต่อการให้บริการ
 4. ข้อความสนับสนุนการกระทำที่ทุจริต
 5. ละเมิดสิทธิบุคคลอื่น หรือละเมิดสิทธิของ MONOMAX
 6. ละเมิดข้อตกลงนี้ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือจารีตประเพณี หรือ ศีลธรรมอันดีของประชาชน
 7. นำภาพ เนื้อหา หรือทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้โดยมิได้รับอนุญาต
 8. ข้อความที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อหวังผลประโยชน์ใดๆ โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก MONOMAX
 9. ข้อความที่มีเนื้อหาสื่อไปในทางที่ไม่สุภาพ หรือคำหยาบคาย
 10. ข้อความหรือรูปภาพลามก อนาจาร
 11. โฆษณาโดยไม่เกี่ยวกับแอปพลิเคชันโดยการทำไปสู่เว็บไซต์อื่น
 12. โฆษณาแอปพลิเคชันอื่น และรวมถึงการกระทำต่างๆ ที่พยายามชักจูงไปยังแอปพลิเคชันอื่น
 13. โฆษณาถึงเว็บไซต์ผิดกฎหมาย หรือเว็บไซต์ขยะต่างๆ
 14. ให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ หรือบิดเบือน เกี่ยวกับ MONOMAX
 15. แอบอ้างว่าเป็นผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ของ MONOMAX
 16. ใช้วิธีเติมเงินในลักษณะทุจริตหรือหลอกลวง
 17. ไม่ชำระค่าบริการภายในเวลาที่กำหนด หรือ MONOMAX ไม่สามารถตรวจสอบการชำระเงินได้ เนื่องจากการชำระผิดของสมาชิกเอง การเติมเงินหรือชำระค่าบริการไม่สามารถขอคืนได้ทุกกรณี ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
 18. สมาชิกลงทะเบียนด้วยการกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลของบุคคลอื่นในการสมัคร
 19. สมาชิกมิได้เข้าใช้บริการนานกว่าเวลาที่กำหนด
 20. ยกเลิกการให้บริการไม่ว่าในเวลาใดๆ โดยแจ้งให้สมาชิก หรือผู้ให้บริการทราบล่วงหน้า

12. การยกเว้นความรับผิด

 1. MONOMAX จะถูกยกเว้นความรับผิดชอบในกรณีที่ MONOMAX ไม่สามารถให้บริการได้เนื่องจากเหตุสุดวิสัย
 2. MONOMAX จะไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับการระงับหรือข้อบกพร่องในการใช้บริการเนื่องมาจากผลทางกฎหมายใดหรือการกระทำผิดกฎหมายของสมาชิก
 3. MONOMAX มีสิทธิ์ยกเว้นความรับผิดในกรณีที่เกิดเหตุขัดข้องทางไฟฟ้าและโทรคมนาคม
 4. MONOMAX ยกเว้นความรับผิดของตนในกรณีที่การให้บริการหยุดไปเนื่องจากเหตุการณ์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่นการแก้ไข เปลี่ยนแปลง การตรวจเช็ค และการก่อสร้างอุปกรณ์สำหรับการให้บริการซึ่งประกาศไปล่วงหน้าแล้ว
 5. MONOMAX จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สมาชิกไม่สามารถทำกำไรตามที่สมาชิกคาดหมายไว้ และความเสียหายจากการเลือกใช้บริการ หรือการใช้บริการของสมาชิกเอง
 6. MONOMAX จะไม่รับผิดชอบจากการ login ล่าช้าและความเสียหายที่เกิดขึ้นจากระบบการเชื่อมต่อล่าช้าได้
 7. MONOMAX จะไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือ ความแม่นยำ ของคำประกาศเงื่อนไขการเป็นสมาชิก และเงื่อนไขการใช้บริการแอปพลิเคชันภายใต้ลิขสิทธิ์ของ MONOMAX ข้อมูลและข้อเท็จจริงในบริการหรือในเว็บไซต์
 8. MONOMAX ไม่มีหน้าที่จะเข้ามาดูแลเกี่ยวกับปัญหาระหว่าง สมาชิกด้วยกัน หรือระหว่าง สมาชิก กับบุคคลที่สาม แล้ว MONOMAX ไม่มีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับค่าเสียหายที่เกิดขึ้น
 9. บางส่วนของการบริการอาจจะมีการให้บริการของ MONOMAX อื่นรวมอยู่ด้วย MONOMAX จะไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับความเสียหายที่เกิดจากการบริการที่มาจาก MONOMAX อื่นๆ

13. ข้อจำกัดในการใช้บริการ

 1. บัญชีและรหัสผ่านทั้งหมด รวมไปถึงข้อมูลต่างๆ ที่อยู่ในบัญชี เป็นทรัพย์สินของ MONOMAX ไม่ว่าข้อมูลดังกล่าวจะได้มาด้วยวิธีการใดก็ตาม โดย MONOMAX เพียงแต่ให้สิทธิแก่ผู้ใช้ในการใช้บัญชี รหัสผ่าน ภายในระยะเวลาที่ให้บริการเท่านั้น และ MONOMAX ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง เรียกคืน ระงับ หรือยกเลิกบัญชี รหัสผ่าน ได้ทุกเมื่อ หากสัญญาการให้บริการระหว่าง MONOMAX กับเจ้าของลิขสิทธิ์ถูกแก้ไข สิ้นสุดลง หรือถูกยกเลิก รวมไปถึงเพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงการใช้บริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และ MONOMAX ไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อผู้ใช้หรือบุคคลอื่นจากการกระทำดังกล่าว
 2. MONOMAX จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นต่อปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างสมาชิกด้วยกัน
 3. MONOMAX สามารถระงับการใช้บัญชีของสมาชิกได้ หากฝ่าฝืนข้อกำหนดหน้าที่ของสมาชิกอันเนื่องจาการใช้บัญชีในทางมิชอบจากบุคคลที่สาม หรือมีจากความเสียหายในการใช้งานบริการเกิดแก่ สมาชิกอันเนื่องมาจากการรั่วไหลของบัญชีหรือรหัสผ่านในการดูแลของสมาชิกเอง
 4. MONOMAX สามารถระงับการใช้งานบัญชี และข้อมูลทุกอย่างภายในแอปพลิเคชันของสมาชิกจากการพิจารณาตามความเหมาะสมในการควบคุมหรือหมายกำหนดการต่างๆของแอปพลิเคชัน
 5. MONOMAX เป็นผู้ถือสิทธิและอำนาจทั้งหมดในข้อมูลทุกประการในแอปพลิเคชันของสมาชิก ในกรณีที่ MONOMAX เล็งเห็นความจำเป็นในการควบคุมหรือปรับปรุงแอปพลิเคชัน MONOMAX สามารถเพิ่มเติม ลบ เปลี่ยนแปลงได้
 6. การเติมเงินไม่ว่าจะเป็นช่องทางใดๆ ก็ตาม สมาชิกไม่สามารถยกเลิก ขอคืน แลกเปลี่ยน หรือแก้ไขใดๆ ได้

14. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

MONOMAX มีความเป็นเจ้าของหรือมีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาบนแอปพลิเคชัน MONOMAX แต่เพียงผู้เดียว ผลงานหรือข้อมูลทั้งหมดบนแอปพลิเคชันนี้ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้าและสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญากรรมสิทธิ์หรือสิทธิอื่นๆ ห้ามมิให้ทำซ้ำ โอน เปลี่ยนแปลง แก้ไข เผยแพร่ หรือในรูปแบบอื่นๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก MONOMAX อย่างเด็ดขาด ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างสูงสุด

Members shall not let other persons to use the service, or resell the service or render service in a public manner, with or without compensation, or perform any conduct that could endanger the society, national security or public order, or could be in conflict with public order and morality, laws, or could cause damage against the service provider or other persons. If violation is found, the service provider has the right to suspend and/or terminate the service immediately. สมาชิกต้องไม่นำบริการไปให้ผู้อื่นใช้ หรือให้บริการต่อ หรือให้บริการในลักษณะสาธารณะไม่ว่าจะมีผลตอบแทนหรือไม่ หรือดำเนินการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดภัยต่อสังคม ความมั่นคง หรือความสงบเรียบร้อยของประเทศ หรือขัดต่อความเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ขัดต่อกฎหมายหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ให้บริการหรือบุคคลอื่น หากพบว่ามีการฝ่าฝืนผู้ให้บริการมีสิทธิระงับและ/หรือยกเลิกการให้บริการได้ทันที เนื้อหารายการภาพยนตร์ ภาพยนตร์ซีรีส์ รายการโทรทัศน์ที่เผยแพร่อยู่ในบริการ MONOMAX นั้น MONOMAX ให้สมาชิกรับชมเพื่อความบันเทิงส่วนบุคคลเท่านั้น ห้ามมิให้มีหรือยินยอมให้มีการทำซ้ำ ดัดแปลง หรือนำไปให้เช่าหรือจัดให้ประชาชนฟังและ/หรือชมงานแพร่ภาพ ไม่ว่าจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม หรือนำไปเผยแพร่ต่อสาธารณชนโดยวิธีใดๆ ทั้งสิ้น ผู้ฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งทางแพ่งและอาญา

15. กฎหมายที่ใช้บังคับ

การตีความและการประยุกต์ใช้ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายไทย ที่มีผลใช้บังคับ