ข้อกำหนด

 • คำจำกัดความ คำว่า บริการ หมายถึง การให้บริการรับชมภาพยนตร์ โดยผ่านเว็บไซต์ชื่อ https://www.monomax.me หรือเว็บไซต์อื่นใดที่ผู้ให้บริการกำหนด และหมายความรวมถึงบริการเสริม หรือบริการเพิ่มเติมอื่นใดที่ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมรับบริการจากผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการ หมายถึง บริษัท โมโน ฟิล์ม จำกัด ผู้ใช้บริการ หมายถึง ผู้ที่ทำการตกลงสมัครใช้บริการของผู้ให้บริการ
 • Movie On Web คือ การให้บริการรับชมภาพยนตร์ ผ่าน https://www.monomax.me หรือ website และ Application อื่นใดที่ผู้ให้บริการกำหนด โดยไม่จำกัดจำนวนเรื่อง และจำนวนครั้งในการรับชม (ทั้งนี้ตามราคาที่ผู้ใช้บริการเลือกในแต่ละแพ็กเกจ)
 • ผู้ใช้บริการต้องสมัครเป็นสมาชิกของ https://www.monomax.me (หรือ สมาชิก 3BB ผ่านบริการ 3BB Movie)
 • บริการ Movie On Web เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2554
 • มาตรฐานการให้บริการ
  1. ผู้ให้บริการจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุด เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการได้อยู่เสมอตลอดอายุสัญญา
  2. ผู้ใช้บริการรับทราบ และยอมรับตั้งแต่สมัครใช้บริการว่า การให้บริการตามสัญญานี้มีข้อจำกัดของการให้บริการที่อาจกระทบต่อคุณภาพของการให้บริการ ซึ่งข้อจำกัดของการให้บริการนั้นรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงพื้นที่ให้บริการ ความเร็วของการให้บริการบรอดแบนด์อินเตอร์เน็ต จำนวนผู้ใช้บริการในขณะนั้น สภาพ และระยะทางของสายโทรศัพท์ภายในของผู้ใช้บริการ ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ ปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตบนโครงข่าย ระยะทาง และคุณภาพเครือข่ายที่ให้บริการ ประสิทธิภาพ ADSL Modem หรือ Router ประสิทธิภาพของอุปกรณ์การให้บริการ (Server) ของผู้ให้บริการอื่น รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ ที่ ผู้ให้บริการไม่สามารถควบคุมได้
  3. ผู้ใช้บริการยอมรับว่าผู้ให้บริการไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายหรือสูญเสียใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการหยุดชะงักของการให้บริการ หรือจากการใช้บริการไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุประการใดก็ตาม
 • ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ รวมทั้งอัตราค่าบริการรายเดือน และค่าธรรมเนียมอื่นๆ โดยจะแจ้งให้ทราบ ล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร
  ** แพ็กเกจรายเดือนผ่านบัตรเครดิต (มูลค่า 250 บาทต่อเดือน และ 2,500 บาทต่อปี) นั้น ลูกค้ายินยอมให้มีการตัดยอดเงินโดยอัตโนมัติเพื่อเป็นการชำระค่าบริการเมื่อถึงกำหนด โดยลูกค้าสามารถยกเลิกได้ตลอดเวลา**
  ** แพ็กเกจรายเดือนผ่านมือถือ (มูลค่า 250 บาทต่อเดือน) นั้น ลูกค้ายินยอมให้มีการตัดยอดเงินโดยอัตโนมัติเพื่อเป็นการชำระค่าบริการเมื่อถึงกำหนด โดยลูกค้าสามารถยกเลิกได้ตลอดเวลา**
 • ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการโอนสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการใช้บริการให้แก่บุคคลอื่นใด
 • ผู้ใช้บริการต้องไม่นำบริการไปให้ผู้อื่นใช้ หรือให้บริการต่อ หรือให้บริการในลักษณะสาธารณะไม่ว่าจะมีผลตอบแทนหรือไม่ หรือดำเนินการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดภัยต่อสังคม ความมั่นคง หรือความสงบเรียบร้อยของประเทศ หรือขัดต่อความเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ขัดต่อกฎหมายหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ให้บริการหรือบุคคลอื่น หากพบว่ามีการฝ่าฝืนผู้ให้บริการมีสิทธิระงับและ/หรือยกเลิกการให้บริการได้ทันที
 • เจ้าของลิขสิทธิ์รายการอนุญาตให้ดูรายการเพื่อความบันเทิงส่วนบุคคลเท่านั้น ห้ามมิให้มีหรือยินยอมให้มีการทำซ้ำ ดัดแปลง หรือนำไปให้เช่าหรือจัดให้ประชาชนฟังและ/หรือชมงานแพร่ภาพ ไม่ว่าจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม หรือนำไปเผยแพร่ต่อสาธารณชนโดยวิธีใดๆ ทั้งสิ้น ผู้ฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งทางแพ่งและอาญา
 • ผู้ให้บริการไม่ต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดแก่บุคคล ข้อมูลข่าวสารและหรือทรัพย์สินของบุคคลใดอันเกิดจากการใช้บริการ หรือเหตุขัดข้องจากการใช้บริการตามสัญญานี้
 • เนื้อหาในเงื่อนไขการให้บริการนี้ หากผู้ใช้บริการปฏิบัติผิดเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ผู้ให้บริการมีสิทธิบอกเลิกการให้บริการได้ทันทีโดยบอกล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร และผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น
 • ผู้ใช้บริการยินยอมให้ผู้ให้บริการมีสิทธิเก็บ วิเคราะห์ ข้อมูล หรือนำสถิติที่เกิดขึ้นจากการบริการไปใช้ได้ตามความเหมาะสม
 • เงื่อนไขการให้บริการนี้ผู้ให้บริการอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยผู้ให้บริการจะประกาศ/แจ้งให้ทราบเป็นคราวๆ ไป ข้าพเจ้าได้อ่าน และเข้าใจข้อความเงื่อนไขการให้บริการโดยตลอดแล้ว และตกลงผูกพันปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ทั้งที่ระบุไว้ในในสัญญาบริการฉบับนี้ ตลอดจนกฎระเบียบการใช้บริการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเงื่อนไขที่อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่อไป และเพื่อเป็นหลักฐานในการนี้ ข้าพเจ้ายินยอมตามข้อตกลงข้างต้น